O projekcie

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek w Strzelcach Opolskich w partnerstwie z Gminą Strzelce Opolskie rozpoczęło realizację Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

„Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu 2”

I. CELEM PROJEKTU jest umożliwienie dostępu osobom starszym, w szczególności zagrożonym wykluczeniem społecznym, do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych a tym samym zwiększeniu możliwości sprzyjających wydłużeniu i poprawie jakości ich życia.

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych w sumie 500 osób w wieku powyżej 60 roku życia (290 Kobiet/ 210 Mężczyzn).

Wartość Projektu: 1 980 330,00 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 868 955,00 zł

Okres realizacji Projektu: od 30 września 2018r. do 30 stycznia 2021r.

 

II. ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

W projekcie przewidziano:

 • screening telemedyczny (badania przesiewowe) dla 500. osób starszych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (niesamodzielnych) wraz z telediagnostyką – holter EKG, holter RR oraz badanie OBS – bezdech senny
 • zabiegi terapii leczniczych (rehabilitacji ruchowej) dla minimum 300. osób starszych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (niesamodzielnych):
 • Długoterminowa terapia biomechanicznego postępowania w dysfunkcjach kręgosłupa – 125. osób
 • Terapia energotonowa – 300. osób;
 • Terapia – laser wysokoenergetyczny – 300. osób;
 • Terapia falą uderzeniową (elektroterapia) – 300. osób;
 • sąsiedzkie usługi opiekuńcze – opieka domowa dla 18. osób niesamodzielnych (usługi społeczne).

Do kogo jest skierowany Projekt: Projekt jest skierowany  do osób powyżej 60 roku życia, mieszkających w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie województwa opolskiego.

Udział w Projekcie jest BEZPŁATNY!

III. FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

 1. KWALIFIKACJA I DIAGNOZA ZDROWOTNA, której głównym zadaniem będzie pozyskanie wstępnych informacji na temat dotychczasowych przebytych chorób, zaleceń medycznych, możliwości i predyspozycji uczestnika w oparciu o poszczególne zadania przewidziane w projekcie, rodzajów potrzebnego wsparcia medyczno – rehabilitacyjnego.
 2. SĄSIEDZKIE USŁUGI OPIEKUŃCZE – OPIEKA DOMOWA DLA OSÓB STARSZYCH – usługi społeczne osób niesamodzielnych (starszych, przewlekle chorych, przebywających w domu), które dzięki ich realizacji będą mogły korzystać z pomocy świadczonej przez osoby blisko zamieszkujące (bliskie sąsiedztwo).

  Realizowane będą one w postaci sąsiedzkich wizyt domowych – 40h w miesiącu.

  Usługi sąsiedzkie będą świadczone z częstotliwością uzależnioną od potrzeb osoby niesamodzielnej – ustalane na bieżąco.  W nagłych przypadkach usługi mogą być świadczone w nocy (np. nagłe zachorowanie lub złe samopoczucie). Usługi sąsiedzkie będą obejmowały wspieranie osoby niesamodzielnej i pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych, w szczególności:

  1. pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów;
  2. pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków;
  3. pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym;
  4. pomoc w praniu odzieży i bielizny;
  5. pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą,
  6. towarzyszenie na spacerach;
  7. informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych;
  8. odwiedziny w szpitalu.
 3. TELEOPIEKA MEDYCZNAjedna z najnowszych i innowacyjnych metod zapewnienia dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych. Polega ona na pomiarze parametrów życiowych pacjenta przez różnego rodzaju czujniki (np. puls, ciśnienie krwi, saturacja, EKG, KTG, liczba oddechów/min i inne), które umożliwiają automatyczne dokonanie pomiaru i ich przesyłanie do centrum monitorowania, celem opracowania i wstępnego zinterpretowania przez specjalistyczne oprogramowanie, a dalej ich szczegółowej interpretacji i oceny przez lekarza specjalistę w ramach usługi „telediagnostyki medycznej”.
 4. TERAPIE LECZNICZE (rehabilitacja ruchowa dla osób starszych)
  Uczestnikom projektu, w zależności od wyników kwalifikacji zdrowotnej, zostaną zaproponowane następujące rodzaje wsparcia medyczno – rehabilitacyjnego:
  1. Długoterminowa terapia biomechanicznego postępowania w dysfunkcjach kręgosłupa – polega ona na zdiagnozowaniu biomechanicznych zaburzeń kręgosłupa, wykluczeniu przeciwwskazań (szczególnie dla osób po 60 r.ż.) i prowadzeniu odpowiedniej terapii, która obejmuje mechaniczne oddziaływanie na odpowiednie segmenty i odcinki kręgosłupa. Proponowana terapia dla uczestnika projektu trwać będzie około 0,5-1 roku, w trakcie której zaplanowano przeprowadzenie 2. serii zabiegów manualnych skomasowanych w jednotygodniowych seriach. W trakcie takiej trwania terapii wykonuje się postępowanie korygujące oparte na mechanicznym oddziaływaniu na kręgosłup.
  2. Terapia energotonowa – stanowi nową formę elektroterapii. Wyjątkowość i unikalność tej terapii opiera się na dwóch głównych mechanizmach działania:
   – Wprowadzeniu energii do ciała podwyższając potencjał energetyczny komórki;
   – Wywołanie rezonansu w celu pobudzenia komórek i struktur komórkowych do drgań, które mają na celu usprawnienie procesów metabolicznych i zmniejszenie bólu.
   Proponowana terapia dla UP trwać będzie około 1 tygodnia, w trakcie której zaplanowano przeprowadzenie 1. serii pięciu zabiegów terapeutycznych, trwających po 60 minut/zabieg.
  3. Terapia laserem wysokoenergetycznym, to terapia wywołująca fotochemiczny, fotomechaniczny i foto-termiczny efekt terapeutyczny. Wiązka lasera wysokoenergetycznego przenosi energię do struktur komórkowych, powoduje zwiększoną syntezę ATP i przywraca równowagę metabolizmu komórek. Pozytywne wibracje przenoszone w głąb tkanek stymulują drenaż limfatyczny, pobudzają krążenie krwi przez transfer ciepła do tkanek.  Proponowana terapia dla UP trwać będzie około 3 tygodni, w trakcie których zaplanowano przeprowadzenie 15. zabiegów terapeutycznych, trwających po 15 minut/zabieg.
  4. Terapia falą uderzeniową – fala uderzeniowa jest falą mechaniczną (akustyczną) o niewielkiej częstotliwości do 20 Hz (zakres infradźwięków), w której następuje gwałtowna zmiana ciśnienia rozchodząca się w przestrzeni. Strumień energii FUD powinien być zogniskowany (skupiony) na niewielkim obszarze. FUD przyspieszają proces regeneracji tkanek, a tym samym proces leczenia i ustąpienia bólu. Przepływające przez ciało pacjenta fale akustyczne przenoszą energię w bolące miejsca, przynosząc bardzo szybkie, odczuwalne przez pacjentów efekty. Proponowana terapia dla UP trwać będzie około 3 miesięcy, w trakcie których zaplanowano przeprowadzenie 2. serii po 5. zabiegów terapeutycznych, trwających po 15 minut/zabieg.
 5. KONSULTACJA LEKARSKA, w trakcie której lekarz internista dokona podsumowania wyników badań/screeningów, wykonanych w ramach projektu, wraz z wydaniem zaleceń dotyczących dalszej profilaktyki zdrowotnej dla uczestników projektu, po zakończeniu udziału w projekcie.

IV. ZADANIA W RAMACH PROJEKTU:

 1. Rekrutacja, konsultacje lekarskie i kwalifikacja zdrowotna osób starszych.
 2. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze – opieka domowa dla osób starszych (usługi społeczne)
 3. Teleopieka medyczna dla osób starszych
 4. Rehabilitacja osób starszych (Długoterminowa terapia biomechanicznego postępowania w dysfunkcjach kręgosłupa)
 5. Rehabilitacja osób starszych (Terapia energotonowa)
 6. Rehabilitacja osób starszych (Terapia – laser wysokoenergetyczny)
 7. Rehabilitacja osób starszych (Terapia falą uderzeniową).

V. PLANOWANE EFEKTY:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie: ogółem 500-osób, w tym 290-Kobiet i 210-Mężczyzn;
 • Liczba osób objętych usługami zdrowotnymi w programie: ogółem 500-osób, w tym 290-Kobiet i 210-Mężczyzn;
 • Liczba osób objętych teleopieką: ogółem 500-osób, w tym 290-Kobiet i 210-Mężczyzn;
 • Liczba podmiotów leczniczych objętych wsparciem w programie świadczących usługi zdrowotne- ogółem: 1
 • Liczba innych podmiotów leczniczych objętych wsparciem w programie świadczących usługi zdrowotne – ogółem: 1
 • Liczba personelu służb świadczących usługi zdrowotne objętego wsparciem w programie – ogółem 5 osób, w tym 3. Kobiety i 2. Mężczyzn;