Zapytanie ofertowe 3/JŻ2/SCOB/2019 – zakup sprzętu IT (laptop wraz z system operacyjnym) na potrzeby Projektu „Jesień życia – w dobrej kondycji bez bólu 2″

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach PROJEKTU „Jesień życia – w dobrej kondycji bez bólu 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020). 
 
Wybór Wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą – brak trybu – bez stosowania przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986, z późn. zm.). 
.
 
I. ZAMAWIAJĄCY:
1. Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek
ul. Henryka Pobożnego 1, 47-100 Strzelce Opolskie
2. tel.: 506 960 180, e-mail: biuro@scob24.pl
3. NIP: 756-125-19-44
4. strona internetowa: http://www.scob24.pl/
5. strona internetowa projektu: http://jesien.scob24.pl//
6. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
– Jolanta Bińczycka tel.: +48 730 982 641
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 
1. Przedmiotem zamówienia niniejszego zapytania ofertowego jest zakup sprzętu IT (laptopa wraz z system operacyjnym) na potrzeby Projektu „Jesień życia – w dobrej kondycji bez bólu 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.
 
Szczegółowe informacje dotyczące Zapytania ofertowego (wraz z dokumentami aplikacyjnymi) znajdują się poniżej:
 
 
 
Zapraszamy do składania ofert!