Zapytanie ofertowe 1/JŻ2/SCOB/2019 – wyłonienie Wykonawców usług społecznych, świadczonych w formie SĄSIEDZKICH USŁUG OPIEKUŃCZYCH dla osób niesamodzielnych (starszych, przewlekle chorych, przebywających w domu), zamieszkałych na terenie powiatów: strzeleckiego oraz kędzierzyńsko-kozielskiego

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach  PROJEKTU „Jesień życia – w dobrej kondycji bez bólu 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020). 
 
Wybór Wykonawcy/ów będzie odbywał się zgodnie z zasadą konkurencyjności bez stosowania przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986, z późn. zm.). 
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY:
1. Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek
ul. Henryka Pobożnego 1, 47-100 Strzelce Opolskie
2. tel.: 506 960 180, e-mail: biuro@scob24.pl
3. NIP: 756-125-19-44
4. strona internetowa: http://www.scob24.pl/
5. strona internetowa projektu: http://jesien.scob24.pl//
6. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
– Jolanta Bińczycka tel.: +48 730 982 641
 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 
1. Przedmiotem zamówienia niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawców usług społecznych, świadczonych w formie SĄSIEDZKICH USŁUG OPIEKUŃCZYCH dla osób niesamodzielnych (starszych, przewlekle chorych, przebywających w domu), zamieszkałych na terenie powiatów: strzeleckiego oraz kędzierzyńsko-kozielskiego, które dzięki ich realizacji będą mogły korzystać z pomocy świadczonej przez osoby blisko zamieszkujące (bliskie sąsiedztwo) *”1″   
 
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
 
a) Część I. – wyłonienie 17. Wykonawców usług społecznych, świadczonych w formie  SĄSIEDZKICH USŁUG OPIEKUŃCZYCH dla osób niesamodzielnych (starszych, przewlekle chorych, przebywających w domu), zamieszkałych na terenie powiatu strzeleckiego.
b) Część II. – wyłonienie 1. Wykonawca usług społecznych, świadczonych w formie  SĄSIEDZKICH USŁUG OPIEKUŃCZYCH dla osób niesamodzielnych (starszych, przewlekle chorych, przebywających w domu), zamieszkałego na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.
 
2. Dla jednego Wykonawcy przewiduje się wykonywanie usług społecznych (SĄSIEDZKIE USŁUGI OPIEKUŃCZE) dla jednego Uczestnika Projektu.
 
3. Realizacja usług wskazanych w pkt. 1 i 2 (wsparcie), będzie przybierać formę medyczno-społecznych wizyt domowych, realizowanych w domach Uczestników Projektu (UP). Usługą tą będą objęci UP przewlekle chorzy, przebywający w domu, którzy ze względu na swój stan zdrowia i wiek wymagają systematycznych lub okresowych świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych – bez konieczności pobytu w oddziałach szpitalnych.  Usługi sąsiedzkie będą świadczone z częstotliwością uzależnioną od potrzeb osoby niesamodzielnej – ustalane na bieżąco.  W nagłych przypadkach usługi mogą być świadczone w nocy (np. nagłe zachorowanie lub złe samopoczucie).
 
4. Szacowana liczba godzin świadczenia usługi w ramach „SĄSIEDZKICH USLUG OPIEKUŃCZYCH” przypadająca na 1. Wykonawcę:
 
a) Ilość godzin usługi/miesiąc (średnio): 40 h;
b) Okres realizacji usługi: 18 miesięcy;
c) Łączna suma godzin usługi przypadająca na 1. Wykonawcę (Opiekuna): 720 godzin **”2″
 
*Przypis „1”:
Przez „bliskie sąsiedztwo” należy rozumieć sytuację, w której osoba pomagająca (Wykonawca usługi) ma możliwość stałego kontaktu uwzględniając różne uwarunkowania, jak zamieszkiwanie w dużym lub małym mieście, wieś, kwestia komunikacji i inne. Wsparcie jest dostosowywane do indywidualnych potrzeb osoby korzystającej z pomocy (usługi). Kluczowym wyznacznikiem jest tutaj czas i możliwość dotarcia osoby pomagające (Wykonawcy) do osoby wspieranej. Rekomendowany czas to kwadrans, a w uzasadnionych przypadkach maksymalny dopuszczalny czas to godzina. 
 
**Przypis „2”:
Łączna suma godzin usługi przypadająca na 1. Wykonawcę odnosi się do realizacji usługi dla 1. Uczestnika Projektu. W przypadku wystąpienia zjawisk losowych (choroba Wykonawcy, dłuższa nieobecność itp.) Zleceniodawca dopuszcza możliwość okresowej realizacji usługi, dla więcej niż 1. Uczestnika Projektu.
 
 
Wszelkie dalsze i szczegółowe informacje (wraz z dokumentami aplikacyjnymi) dostępne są w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem:
 
 
Zapraszamy do składania ofert!